Ловно-рибарско дружество Девин

Описание

Основано през 1919г с 25 члена, днес Ловно-рибарско дружество Девин наброява 860 редовни членове. Дружеството работи усилено за обогатяване възпроизводството и съхраняване на екологичното равновесие в дивата флора и фауна и развитието на ловните и риболовните спортове. За създаване на по-добри условия за развитие на риболовния спорт, дружеството създава Рибарски училища и усилено работи с подрастващото поколение като ги възпитава в повишаване на риболовната култура, както и любов към природата. Дружеството създава свой отбор по улов на риба, който участва и носи успехи, както в национални турнири, така и на световно ниво.

Освен за съхраняването на ловните видове, дружеството се грижи и за опазването на защитени видове, като дива коза, кафява мечка, глухар, планински кеклик и други видове, обитаващи районите стопанисвани от сдружението. Създават се условия за наблюдение и фотолов на тези ценни биологични видове. Сдружението членува в Националното Ловно-Рибарско сдружение СЛРБ-гр. София и работи за осъществяване на националната политика в природозащитното дело във взаимодействие с всички местни, стопански, обществени и други организации, имащи отношение към опазване на природната среда.

Ловно-рибарско дружество Девин има и дейно участие в разработването на проекти, свързани с опазване на биологични видове и през 2010 г. за добра практика в сферата на биоразнообразието дружеството е отличено с Грамота - Първо място по Проект № 88 "Опазване и увеличаване на популацията на кафявата мечка/Ursus Arctos/ в района на дейност на Ловно-рибарско дружество Девин, чрез създаване на екотуристически продукт". Дружеството полага усилия и за развитието на трофейното дело. Ежегодно организира местни изложби на трофеи в град Девин и редовно участва с добри трофеи на национални изложби. Прочети още

Категория

 • За деца
 • За семейства
 • Приключения
 • Големи групи
 • На открито
 • За младежи
 • Еко
Рейтинг:
0.0

Категории

 • За деца
 • За семейства
 • Приключения
 • Големи групи
 • На открито
 • За младежи
 • Еко